มาตรฐานสายไฟ IEC53

 

  มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก.11-2553 

    มาตรฐานสายไฟใหม่ มอก.11-2553 ที่ประกาศเป็นมาตรฐานบังคับตามพระราชกฤษฎีกา ที่กำหนดให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไว

 นิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.11-2553 (ซึ่งของเดิม เป็น มอก.11-2531) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพอจะ

 สรุปได้ดังนี้

    1.) มาตรฐาน มอก.11-2553 นี้ส่วนใหญ่อ้างอิงมาตรฐานสายไฟมาจาก IEC Standards 60227 การแบ่งชนิดของสายไฟฟ้าจะแบ่งตามมาตรฐาน IEC เป็น

 รหัสตัวเลข 2 ตัว แต่เนื่องจากป้องกันความสับสน ผู้ผลิตจะระบุชื่อเดิมไว้ให้เช่น 60227 IEC 01 (THW)

    2.) สีของฉนวนสายไฟจะกำหนดใหม่โดยเรียงจาก เฟส A, B, C, N, G ดังนี้น้ำตาล ดำ เทา ฟ้า เขียวแถบเหลือง ตามมาตรฐาน IEC จากมาตรฐานเดิมที่เป็น ดำ

 แดง นํ้าเงิน ขาว (เทา) เขียว การใช้งานจะต้องเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะโครงการที่มีระยะเวลายาว หรืองานต่อเติมซ่อมแซมที่จำเป็นต้องใช้สายทั้ง2มาตรฐานในงาน

 เดียวกันเช่นสาย VAF ที่เดิมใช้สีเทาเป็นสายนิวทรัลแต่ต่อไปนี้สายเส้นสีเทาจะเป็นสายเฟสที่มีไฟแล้ว ดังนั้นการทำ เครื่องหมายจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง

    3.) กำหนดแรงดันใช้งาน 2ค่า U๐/U ไม่เกิน450/750 โวลต์มีผลทำ ให้สายไฟฟ้าบางชนิดเช่นสาย VAF ที่ตามมาตรฐานเดิมไม่สามารถนำมาใช้กับระบบ 3เฟส 4สาย 

230/400 โวลต์ได้แต่มอก.11-2553 ให้ใช้ได้

    4.) อุณหภูมิที่ใช้งาน กำหนดไว้2 ค่าคือ70 และ90 องศาเซลเซียส ขณะที่มาตรฐานเดิมกำหนดไว้ 70 องศาเซลเซียสค่าเดียว

 

Visitors: 23,760